REGULAMIN

TEATR POLSKA 2018

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

 X edycja programu TEATR POLSKA

 

Celem Programu jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków znajdujących się na obszarach społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kultury i środowiska twórcze.

 

§1.

Zgłoszenia do udziału w Programie może dokonać Wnioskodawca będący samorządową instytucją kultury lub organizacją pozarządową, posiadający prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą Wnioskodawcy.

 

§2.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do Programu odbywać się będzie dwuetapowo:

a) I etap: uzyskanie rekomendacji artystycznej od Komisji Artystycznej Programu,

b) II etap: ocena przez Komitet Organizacyjny Programu wiarygodności organizacyjnej i finansowej projektów objazdów spektakli zarekomendowanych.

 

§3.

 

1. Zgłoszenie spektaklu do pierwszego etapu polega na wypełnieniu karty zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie programu www.teatrpolska.pl oraz przesłaniu na adres Instytutu

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Program Teatr Polska

ul. Jazdów 1

00-467 Warszawa

 do dnia 26 marca 2018 (decyduje data stempla pocztowego) następujących dokumentów:

a) wypełnionej karty zgłoszeniowej z opisem spektaklu (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

b) programu spektaklu,

c) dokumentacji DVD spektaklu (w postaci zapisu technicznego spektaklu, nagranych w 11 kopiach, oddzielnie zapakowanych i uprzednio sprawdzonych, (w formatach dvd mpeg2 lub wmv) oraz 1 kopii 5- minutowego trailera,

d) oświadczenia potwierdzającego uregulowanie praw autorskich, związanych z eksploatacją spektaklu (Załącznik nr 2 do Regulaminu),

e) kopię dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis
z właściwego rejestru),

f) rider techniczny spektaklu.

 

2. Jeden Wnioskodawca może zgłosić tylko jeden spektakl.

 

3. Wnioskodawca nie może zgłosić spektaklu, który był zgłaszany w poprzednich edycjach Programu.

 

 1. Ocena formalna zgłoszeń:

  a) zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym przez Instytut Teatralny

  b) zgłoszenia, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie Komisji Artystycznej

  c) błąd formalny występuje, gdy zaistnieje jedna z niżej wymienionych okoliczności:
 • zgłoszenie nie spełnienia wymogów z par. 1,
 • nadesłanie zgłoszenia po terminie (par. 3.1),
 • niezałączenie do zgłoszenia dokumentacji DVD spektaklu (par. 3.1.c),
 • zgłoszenie przez jednego Wnioskodawcę więcej niż 1 spektaklu (par. 3.2),
 • nadesłanie zgłoszenia, które było już raz rozpatrywane przez Komisję Artystyczną
  w poprzednich edycjach programu (par. 3.3)

 

§4.

 1. Komisja Artystyczna decyduje o wydaniu rekomendacji artystycznej do 9 maja 2018 roku.
 1. Komisja Artystyczna może również - poza konkursem - wskazać spektakle, których udział pozytywnie wpłynie na wartość artystyczną i merytoryczną Programu. Spektakle wskazane przez Komisję Artystyczną, które przystąpią do Programu, kwalifikowane są do udziału w trybie przewidzianym w par. 5.

 2. Spektakle, które uzyskają rekomendację artystyczną oraz spektakle wskazane przez Komisję Artystyczną przechodzą do drugiego etapu kwalifikacji.

 3. Rekomendacja artystyczna nie jest równoznaczna z uzyskaniem dotacji w drugim etapie kwalifikacji.
 1. Od decyzji Komisji Artystycznej nie przysługuje odwołanie.

 2. Lista zarekomendowanych przez Komisję Artystyczną spektakli jest publikowana na stronie internetowej Programu.

§5.

 1. Drugi etap kwalifikacji odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, który obejmuje projekt i kosztorys objazdu spektaklu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

 2. Termin nadsyłania kompletu dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej na stronie www.teatrpolska.pl /- potwierdzenie wysłania na adres mailowy: polska@instytut-teatralny.pl
  do 8 czerwca 2018 roku oraz nadesłanie wydruku wniosku (opieczętowanego i podpisanego przez osoby upoważnione) wraz z załącznikami w wersji papierowej do dnia 8 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Program Teatr Polska

ul. Jazdów 1

00-467 Warszawa

 

 1. Objazd spełniać musi następujące warunki:


a) w jego ramach spektakl musi być zaprezentowany w nie mniej niż w 5 a nie więcej niż 10 miejscowościach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych (państwowych lub samorządowych), poza miejscowością będącą siedzibą Wnioskodawcy;

b) objazd może być realizowany od 1 września do 30 listopada 2018 roku,

c) prezentacje spektakli odbywają się w godzinach wieczornych, od godz. 18.00, a spektakle adresowane do dzieci nie wcześniej niż od godz. 16.00,

d) objazd nie obejmuje prezentacji w ramach festiwali i przeglądów,

e) każdej prezentacji spektaklu muszą towarzyszyć działania edukacyjne przy wyborze jednej z opcji do wyboru z proponowanych:

 • spotkanie z publicznością
 • warsztaty z pedagogiki teatru
 • warsztaty dla animatorów

maksymalny czas trwania warsztatów towarzyszących spektaklom

 • 3 godziny warsztatów,
 • godzina spotkania z widzami

Projekt objazdu zgłoszony do drugiego etapu kwalifikacji zawierać musi:

a) wypełniony wniosek zawierający:

 • opis projektu;
 • przybliżona ocena liczby widzów wraz z jednostkową ceną biletów;
 • dokładny plan dzienny objazdu z terminami i lokalizacjami poszczególnych spektakli;
 • plan promocji objazdu;
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;

Do wniosku należy dołączyć:

a) dokładną zbilansowaną kalkulację objazdu z uwzględnieniem: listy wykonawców, pracowników technicznych i organizacyjnych uczestniczących w objeździe, z określeniem funkcji wykonywanych w trakcie objazdu; wszystkich kosztów oraz źródeł finansowania, w tym szacowanych wpływów z biletów, dodatkowej pomocy finansowej od partnerów lokalnych oraz kwotowym określeniem oczekiwanej dotacji w ramach programu Teatr Polska w formie:

 • Preliminarza kosztów projektu – (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
 • Rozkładu środków finansowych – (Załącznik nr 5 do Regulaminu);

b) plan działań edukacyjnych towarzyszących prezentacji spektaklu wraz z harmonogramem (Załącznik nr 6 do Regulamin);

c) pisemną deklarację, że kształt artystyczny spektakli prezentowanych w ramach objazdu nie odbiega od oferty przedstawionej Komisji Artystycznej w pierwszym etapie kwalifikacji;

 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do konsultacji koncepcji warsztatów edukacji teatralnej z Pracownikami Działu Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego. Instytut zorganizuje w tym zakresie jednodniowe otwarte warsztaty dla Wnioskodawców w dniu 22 maja 2018 roku w siedzibie Instytutu Teatralnego. Udział w warsztatach jest nieobowiązkowy. Instytut zwraca koszty przejazdów i noclegów uczestników warsztatów.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w spotkaniu dla przedstawicieli teatrów i domów kultury w dniu 16 maja 2018 oraz w spotkaniu ewaluacyjnym na zakończenie programu 5 grudnia 2018. Koszty noclegu, wyżywienia i część kosztów podróży uczestników oraz honoraria prowadzących warsztaty podczas ww. szkoleń pokrywa Instytut Teatralny z budżetu programu Teatr Polska.

7. Projekt objazdu przygotowany jest we współpracy z lokalnymi partnerami. Wnioskodawca i jego partner wspólnie wypracowują zasady organizacji pokazu polegające na współpracy na różnych etapach jego realizacji (koordynacja pokazu, przygotowanie budżetu pokazu, działania promocyjne, pozyskiwanie widzów, sprzedaż biletów, rekrutacja uczestników warsztatów, pomoc techniczna i organizacyjna, zbieranie danych do sprawozdań, nawiązywanie partnerstw z innymi podmiotami, ewaluacja programu). Zasady współpracy ustalają Wnioskodawca wraz z partnerem.

 

§6.

 1. Decyzję o przyznaniu dotacji oraz o jego wysokości podejmie w terminie do 22 czerwca 2018 roku Komitet Organizacyjny na podstawie wskazanych w niniejszym regulaminie kryteriów (załącznik nr 7 do Regulaminu).
 1. Projekt może być realizowany w kooperacji z lokalnymi władzami samorządowymi.

 2. Instytut Teatralny nie zapewnia uzyskania dofinansowania od ww. podmiotów, natomiast wyśle do nich pisma zachęcające do współpracy z Wnioskodawcami.

 

§7.

 1. Dotacja w ramach Programu mogą być przeznaczone wyłącznie na:

  a) wynagrodzenia pracowników artystycznych, technicznych i administracyjnych zaangażowanych w realizację objazdu oraz koszty działań edukacyjnych według Tabeli Honoraryjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu,

  b) koszty promocji objazdu (w tym koszty: dokumentacji fotograficznej i filmowej, przygotowanie grafiki, koszty prowadzenia działań promocyjnych), stanowiące jednak nie więcej niż 15% wnioskowanej kwoty.

 2. Koszty niepokrywane przez dofinansowanie a konieczne w realizacji objazdów w ramach programu w tym: koszt transportu osób i scenografii, koszty noclegów, udostępnienie przestrzeni oraz pozostałe koszty związane z realizacją objazdu uzyskiwane są w ramach współpracy z partnerami lokalnymi lub/i samorządami, jako środki pozyskane z innych źródeł finansowania, mogą pochodzić również ze środków zaliczanych do wkładu własnego Wnioskodawcy.

 

§8.

 1. Członków Komisji Artystycznej oraz Komitetu Organizacyjnego Programu powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek dyrektora Instytutu Teatralnego.

 2. Regulaminy pracy Komisji Artystycznej oraz Komitetu Organizacyjnego określa załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.

 3. Członkowie Komisji Artystycznej oraz Komitetu Organizacyjnego wykonują swoją pracę odpłatnie na podstawie umów zawartych z dyrektorem Instytutu Teatralnego.

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w programie zobowiązuje Wnioskodawcę do podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 

§9.

Przyznane dotacje zostaną przekazane przelewem (na wskazane konto bankowe) na warunkach określonych w umowie, podpisanej z Wnioskodawcą.

 

§10.

Realizacja projektu odbywa się w roku, w którym udzielone zostało dofinansowanie.

 

§11.

 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania koordynatora Programu o istotnych zmianach w zadaniu, w stosunku do wniosku, na podstawie którego przyznane zostało wsparcie finansowe.

 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia przyznanej dotacji w do 15 grudnia 2018. Rozliczenie Projektu obejmuje:

  a) rozliczenie finansowe według warunków przedstawionych w umowie i zgodnie z przedstawionym planem wydatków, będącym załącznikiem do umowy,

  b) obowiązkową dokumentację fotograficzną i nieobowiązkową dokumentację filmową objazdu oraz działań edukacyjnych,

  c) materiały promocyjne w postaci kompletu zaproszeń, plakatów, afiszy, programów,

  d) raporty inspicjenta ze spektakli prezentowanych w ramach objazdu,

  e) raporty kasowe.

 

§12.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących zadania (plakatach, publikacjach, programach, katalogach, zaproszeniach, informacjach, stronach internetowych itp.) informacji o finansowaniu zadania przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programu Teatr Polska ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz umieszczania logo programu oraz Instytutu na zasadach określonych w umowie.

 

§13.

 

Instytut Teatralny zastrzega sobie prawo do wizytacji wybranych objazdów w trakcie ich realizacji.

 

§14.

 

Odpowiedzi na pytania Wnioskodawców dotyczące Regulaminu Programu Teatr Polska publikowane będą na bieżąco na oficjalnej stronie programu www.teatrpolska.pl w dziale FAQ.

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)