Jak rozwiązać kwestię pełnienia dwóch funkcji przez jedną osobę w objeździe?
W przypadku kiedy niezbędne, uzasadnione i wymagane przez obsadę jest pełnienie dwóch funkcji w objeździe możliwe jest zsumowanie proponowanych stawek (zgodnie z tabela honoraryjną). Jeśli natomiast zdarzyłaby się sytuacja, w której Wnioskodawca uzna za niezbędne dla realizacji objazdu zaproponowanie jednej osobie pełnienie aż trzech funkcji w objeździe wymagane będzie zgłoszenie wniosku do rozstrzygnięcia Komitetowi Organizacyjnemu wraz z uzasadnieniem oraz proponowanym rozwiązaniem wyliczenia stawek.
Jacy Wnioskodawcy uprawnieni są do udziału w Programie?
Uprawnionymi Wnioskodawcami do udziału w Programie są samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
Jak ma wyglądać współpraca finansowa z samorządami?
Współpraca z samorządami, lokalnymi partnerami objazdu ma polegać na uzyskaniu środków niepokrywanych przez Instytut, a koniecznych przy realizowaniu objazdów, chodzi o udostępnienie przestrzeni do wystawienie spektakli i środki na pokrycie kosztów przejazdu i noclegu. Jest również ważnym kryterium w ocenie projektowanych objazdów.
Kto decyduje o wpływach z biletów i czy można je przeznaczyć na pokrycie kosztów przejazdu?
O wpływach z biletów decyduje Teatr organizujący objazd.
Jaki ma być finansowy wkład własny w organizowanie objazdu, czy jest konieczny?
Własny wkład finansowy teatrów organizujących objazd jest dowolny.
Czy teatry lalkowe mogą zagrać w trakcie objazdu dwa spektakle dziennie w godzinach niewieczornych?
Intencją organizatora była promocja tradycyjnych, wieczornych wyjść do teatru, a nie ograniczanie się do zbiorowych wizyt ze szkołą. Dlatego również teatry lalkowe powinny organizować swoje spektakle w trakcie objazdu w sposób umożliwiający wspólny udział w przedstawieniu dzieciom i rodzicom, czyli w godzinach wieczornych bądź popołudniowych.
Czy dystrybucją biletów i redystrybucją wpływów ma się zajmować Wnioskodawca (czy przepływy finansowe z tego tytułu mają przechodzić przez Wnioskodawcę), czy też partner w projekcie?
O tym na czyje dobro przechodzą wpływy z dystrybucji biletów decyduje Wnioskodawca ustalając tę kwestię z instytucją goszczącą zespół.
Czy partner w projekcie - instytucja goszcząca zespół w objeździe, która będzie dystrybuowała bilety może z przychodu pokrywać koszty niekwalifikowane w programie?
Partner, który zgodnie z decyzją Wnioskodawcy, dystrybuuje bilety może z przychodu pokrywać koszty niekwalifikowane w programie.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)